Tên của bạn có giống khuôn mặt của bạn không?

Tên bạn có giống khuôn mặt bạn hay không?

Khi những người lạ được yêu cầu suy đoán tên của bạn từ một danh sách có sẵn, với thông tin duy nhất là khuôn mặt của bạn, họ sẽ cho kết quả tốt hơn là chọn ngẫu nhiên. Làm thế nào điều này lại có thể xảy ra được? Và điều này có nghĩa … Đọc thêm