Về mẫu họ tên người NAN01

Mẫu họ tên người NAN01 bao gồm 38099 họ tên người hợp lệ sinh cùng năm (sau năm 2000). Khu vực địa lý thuộc tỉnh Nghệ An.

Đặc điểm:

  • Lấy từ một nguồn duy nhất.
  • Nguồn đáng tin cậy.
  • Mang đặc trưng cao về vùng miền.
  • Dữ liệu đầu vào có chuẩn chính tả cao.
  • Chỉ có thông tin họ tên và ngày tháng năm sinh, không có thông tin giới tính.

Vì không có thông tin giới tính nên dữ liệu này chỉ thống kê được thông tin sau: