100 họ phổ biến ở Nghệ An (mẫu NAN01)

Dưới đây là danh sách 100 họ phổ biến ở Nghệ An dựa trên mẫu NAN01, gồm 38099 họ tên người hợp lệ.

Thứ tự Họ Tỷ lệ %
1 Nguyễn 32%
2 Trần 9.2%
3 7.6%
4 Hoàng 4.5%
5 Phạm 4.3%
6 Hồ 4.2%
7 Phan 3.9%
8 2.2%
9 Bùi 2.1%
10 Đặng 2.1%
11 Vi 2%
12 Lương 1.9%
13 Ngô 1.8%
14 Trương 1.8%
15 1.6%
16 Cao 1.6%
17 Đinh 1.2%
18 1.2%
19 Thái 1.2%
20 1.1%
21 Đậu 1.1%
22 Dương 0.71%
23 Chu 0.71%
24 Đào 0.61%
25 Trịnh 0.56%
26 Lữ 0.45%
27 Lưu 0.44%
28 Mai 0.4%
29 Vương 0.39%
30 Lang 0.37%
31 Đoàn 0.33%
32 Kha 0.28%
33 Phùng 0.28%
34 Quang 0.27%
35 Văn 0.27%
36 Ngân 0.27%
37 Tạ 0.23%
38 Lầu 0.22%
39 0.2%
40 Tăng 0.18%
41 Sầm 0.18%
42 Moong 0.17%
43 Đỗ 0.15%
44 Xồng 0.14%
45 Lộc 0.14%
46 Đàm 0.14%
47 Cụt 0.14%
48 La 0.12%
49 Vừ 0.11%
50 Vy 0.1%
51 0.1%
52 Lo 0.1%
53 Mạc 0.092%
54 Bạch 0.079%
55 Lỳ 0.079%
56 Doãn 0.068%
57 Kim 0.063%
58 0.063%
59 Lâm 0.06%
60 Ngũ 0.06%
61 Mùa 0.06%
62 Xeo 0.058%
63 0.055%
64 Đường 0.052%
65 Từ 0.05%
66 Biện 0.05%
67 Lại 0.047%
68 Hờ 0.045%
69 0.045%
70 Hoa 0.042%
71 Huỳnh 0.042%
72 Già 0.042%
73 Cầm 0.039%
74 Kiều 0.037%
75 Đồng 0.037%
76 0.034%
77 Chế 0.034%
78 Tống 0.034%
79 Nông 0.031%
80 Lim 0.031%
81 Quách 0.029%
82 Mạnh 0.029%
83 Mong 0.029%
84 Ven 0.029%
85 Trình 0.029%
86 Vang 0.026%
87 Luyện 0.026%
88 Cung 0.026%
89 Thò 0.024%
90 Giản 0.024%
91 Tôn 0.024%
92 Quán 0.024%
93 Lìm 0.021%
94 Chương 0.021%
95 Nhữ 0.021%
96 Viêng 0.021%
97 Uông 0.021%
98 Hạ 0.021%
99 Chích 0.018%
100 Hứa 0.016%

Bạn có thể so sánh họ phổ biến ở Nghệ An với thông tin họ phổ biến ở Sài Gòn được lấy làm đại diện cho cả nước. Có thể thấy ngay một số khác biệt như:

  • Họ Hồ tương đối phổ biến ở Nghệ An (4.2%), cao hơn mức trung bình cả nước (1.5%) gần ba lần.
  • Họ Vi khá phổ biến ở Nghệ An (2%), cao hơn rất nhiều mức trung bình cả nước (0.029%). Mức chênh lệch là hơn 60 lần.
  • Họ Lương ở Nghệ An (1.9%) phổ biến hơn mức trung bình cả nước (0.65%) gần 3 lần.

Chúng ta có thể thấy là khu vực địa lý khác nhau có các dòng họ riêng đặc trưng, và do vậy tạo ra các khác biệt về tỷ lệ ở một số họ hết sức rõ ràng.

Image credit: Thanh An, Nghe An, Vietnam. Quang Nguyen Vinh / Pexels