Họ phổ biến ở miền Bắc Việt Nam

họ phổ biến ở miền Bắc

Trong bài viết trước đây, dựa trên mẫu hơn 240 ngàn họ tên người ở khu vực phía Nam, tôi đã tiến hành phân tích 100 họ phổ biến. Tuy nhiên do đặc điểm khu vực Bắc Nam có nhiều khác biệt về lịch sử, di dân nên tôi đoán kết quả họ phổ biến … Đọc thêm